ಕನ್ನಡದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪದಬಳಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 1 – ಪದಕಾಂಡಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ಪದಗಳ ತೊಡಕು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳು ತೊಡಕಿನದ್ದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಷಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತೆ ಈ ತೊಡಕು, ಗೊಂದಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ, ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ, ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪದಗಳು ತಿಳಿಸಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಡಕುಗಳುಂಟಾಗಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪದರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಬೇಡದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಗಳನ್ನು, ಪದರೂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸೋಣ:

ಅಧಿಚಕ್ರ

ಅಧೋರಚನೆ

ಪುನಶ್ಶೋಷಣೆ

ರಕ್ತಾಭ

ಕೀವುಯುಕ್ತ

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ (ಇಲ್ಲವೇ ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದಕಾಂಡಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿ, ಅಧಃ, ಪುನಃ, ಆಭ, ಯುಕ್ತ ಎಂಬಂತಹ ಪದಕಾಂಡಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದವೇ ಆದ ಮೇಲು (ಮೇಲ್), ಕೆಳ, ಮರು, ಅಂತಹ, ಇರುವ ಎಂಬ ಪದಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಕನ್ನಡದ ಪದಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ಪದಬಳಕೆಗಳು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ ಪದಬಳಕೆಗಳು
ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಳಶಕ್ತಿ
ಆಂತರಿಕ ಸ್ರಾವ ಒಳಸ್ರಾವ
ಅಧಸ್ತರ ಕೆಳಸ್ತರ
ಅಧಶ್ಚರ್ಮ ಕೆಳಚರ್ಮ
ಅಧೋರಚನೆ ಕೆಳರಚನೆ
ಅಧಿಪೊರೆ ಮೇಲ್ಪೋರೆ
ಅಧಿಚಕ್ರ ಮೇಲ್ಚಕ್ರ
ಅಧಿರಚನೆ ಮೆಲ್ರಚನೆ
ನವಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಹೊಸಕೇಂಬ್ರಿಯನ್
ನವಡಾರ್ವಿನಿಸಂ ಹೊಸಡಾರ್ವಿನಿಸಂ
ನವಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಹೊಸಜೀವವಿಜ್ಞಾನ
ಪುನರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮರುನಿರೂಪಣೆ
ಪುನಸ್ಸಂಯೋಜಿತ ಮರುಸಂಯೋಜಿತ
ಪುನರ್ಯಾಚನೆ ಮರುಯಾಚನೆ
ಪುನಶ್ಶೋಷಣೆ ಮರುಶೋಷಣೆ
ಕೀವುಯುಕ್ತ ಕೀವಿರುವ
ರೋಮಯುಕ್ತ ರೋಮವಿರುವ
ಮುದ್ರೆಯುಕ್ತ ಮುದ್ರೆಯಿರುವ
ರಕ್ತಾಭ ರಕ್ತದಂತಹ
ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಭ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ
ಏಕವೇಲೆನ್ಸೀಯ ಒರ್ವೇಲೆನ್ಸೀಯ
ತ್ರಿವೇಲೆನ್ಸೀಯ ಮೂವೇಲೆನ್ಸೀಯ
ಚತುರ್ವೇಲೆನ್ಸೀಯ ನಾಲ್ವೇಲೆನ್ಸೀಯ

ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ‘ಹೊಸ’, ‘ಮರು’, ‘ಅಂತಹ’ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪದರೂಪಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಬಲ್ಲವಲ್ಲದೆ, ಅಧಶ್ಚರ್ಮ, ಅಧೋರಚನೆ, ಪುನಸ್ಸಂಯೋಜಿತ, ಪುನಶ್ಶೋಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ, ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಧಿ ರೂಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ನೀಗಿಸಬಹುದು. ‘ಚತುರ್ವೇಲೆನ್ಸೀಯ’ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಚತುರ್’ ಎಂಬ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಲ್ಕು ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಣಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸರಳತೆ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಷ್ಟಾದಶ ಎಂದು ಬಳಸುವ ಬದಲು ‘ಹದಿನೆಂಟು’ ಎಂದೇ ಬಳಸಿದರೆ ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಗೆಯ ಪದಕಾಂಡಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರು ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು, ತಮ್ಮ ‘ಕನ್ನಡ ಬರಹವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಣ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ನುಡಿಯರಿಮೆ. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s